INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení zákazníci,

naše společnost Living in Moravia, s.r.o., IČO 07453264, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1922/3, Brno, 602 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou C 70731 (dále jen „Společnost“), je správcem osobních údajů. Touto cestou bychom Vás rádi informovali o způsobu, jakým nakládáme s Vašimi osobními údaji.

Všechny osobní údaje zpracováváme v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále „GDPR“), a na to navazujících právních předpisů.

Je nezbytné, aby osobní údaje, které jste nám poskytli, byly přesné a úplné. Prosíme Vás proto, abyste nás informovali o jakékoli změně v poskytnutých osobních údajích, a to bez zbytečného odkladu.

V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování osobních údajů společností se, prosím, obraťte na e-mailové adrese – gdpr@living-in.cz , nebo poštou: na adresu sídla společnosti.

 1. Důvod zpracování Vašich osobních údajů
 • zodpovězení dotazů či provedení opatření na žádost zákazníka (potenciálního zákazníka), např. zaslání cenové nabídky,
 • sjednání schůzky,
 • zaslání náhledu obchodní dokumentace či propagačních materiálů,
 • zasílání newsletteru (se souhlasem zákazníka),
 • výběrová řízení na volná pracovní místa,
 • plnění zákonných povinností ze strany správce.
 1. Osobní údaje, které jsou zpracovávány
 • zejména základní identifikační údaje (jméno a příjmení, titul, datum narození, případně rodné číslo, telefonický kontakt, e-mailová adresa a adresa bydliště, IČO, DIČ),
 • IP adresy, telefonní čísla a jiné provozní a lokalizační údaje vyplývající z provozu služeb sbírané a uchovávané z důvodu zákonné povinnosti,
 • IP adresy a jiné provozní a lokalizační údaje k nutné míře zachování kvality služby,
 • popisné údaje (např. bankovní spojení),
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.).
 1. Zpřístupnění osobních údajů

Berte, prosím, na vědomí, že společnost je oprávněna zpřístupnit či sdělit jeho osobní údaje:

 • subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny po společnosti požadovat sdělení osobních údajů (např. policie, kontrolní orgány apod.),
 • obchodnímu zástupci správce, zpracovateli, se kterým společnost spolupracuje, zejména společnosti, které jsou uvedeny na internetových stránkách správce a kteří poskytují dostatečné záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů. S ohledem na změny v osobách zpracovatelů / větší množství zpracovatelů, společnost na žádost zákazníka informuje o konkrétních zpracovatelích, kterým osobní údaje poskytuje na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Společnost neposkytuje osobní údaje subjektům do třetích zemí. Osobní data jsou zpracovávána převážně na území EU a nejsou cíleně mimo EU vydávána. O konkrétních subjektech a podmínkách bude společnost informovat zákazníky na jejich žádost.

 1. Doba úschovy osobních údajů

Společnost bude osobní údaje zákazníka uchovávat pro zodpovězení dotazu či provedení opatření na žádost zákazníka (potenciálního zákazníka), pro sjednání schůzky a zaslání katalogu do odpadnutí tohoto účelu. OÚ pro účel zasílání newsletteru jsou uchovávány po dobu 15 let od udělení souhlasu, případně do odvolání souhlasu, je-li odvolán dříve. Jakmile uplyne doba uložení vašich osobních údajů anebo doba, po kterou jsme je povinni uchovávat podle právních předpisů, tak vaše osobní údaje anonymizujeme nebo vymažeme z našich databází a systémů.

 1. Práva zákazníka
 • Zákazník je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že má pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů.
 • Zákazník je oprávněn požadovat po společnosti informace o zpracování svých osobních údajů, které je mu společnost povinna bez zbytečného odkladu předat. Dále je zákazník oprávněn požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost společnosti osobní údaje zpracovávat) a rovněž je oprávněn vznést námitku proti zpracování.
 • Námitku proti zpracování může dotčená osoba vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže. V e-mailu, prosím, uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by Správce neměl Vaše údaje zpracovávat. V případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu je možné vždy vznést námitku bez dalšího zdůvodňování.

Šifrování SSL a zabezpečení Vašich osobních údajů

Abychom zajistili větší bezpečnost a omezili přístup k Vašim údajům třetím osobám, používáme webové kódování prostřednictvím protokol SSL (Secure Socket Layer). Právě tento SSL protokol přenáší získané osobní údaje v šifrované formě, zároveň ověřuje jejich autenticitu, čímž předcházíme nežádoucímu zneužití Vašich dat.  Šifrování SSL používáme k zajištění většího bezpečí a omezení přístupu k Vašim údajům třetím osobám.

Šifrování pomocí protokolu SSL snadno identifikujete ve stavovém řádku Vašeho prohlížeče (ikona uzamčeného zámku) nebo prostřednictvím příslušné webové adresy (začíná zkratkou „https“).

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce www.living-in.cz.